مشاوره

moshavere3

 

پیشنهاد بهترین ترکیب جهت نما باتوجه به کاربری سازه و بافت منطقه
پیشنهاد مصالح مناسب جهت استفاده در نما
پیشنهاد بهترین سیستم اجرای مصالح با توجه به استاندارد های موجود